Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyakornoki Szabályzat

2014.11.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

 

 

Gyakornoki Szabályzat

 

 

 

 

Készítette: Mészáros Pálné

                    intézményvezető

 

Érvényes: 2014. szeptember 1. napjától

 

 

Tartalom

1.      Fogalmak. 3

2.      A szabályzat területi hatálya. 3

3.      A szabályzat személyi hatálya. 3

4.      A szabályzat időbeli hatálya. 3

5.      A szabályzat módosítása. 3

6.      A szabályzat célja. 3

7.      Gyakornoki idő, jogviszony. 3

8.      A gyakornok munkaideje, munkavégzése. 4

9.      A gyakornok felkészítésének szakaszai 4

10.         A minősítő vizsga. 5

11.         A gyakornok feladata. 5

11.1       A gyakornok feladata az 1. évben, a kezdő szakaszban. 7

11.2       A gyakornok feladata a 2. évben, a befejező szakaszban. 7

12.         Az intézményvezető/munkáltató feladata. 8

13.         A mentor kijelölése, munkaideje. 9

14.         A mentor feladata. 9

15.         Záró rendelkezések. 10

16.         Legitimációs záradék. 10

Mellékletek

 

 

 

 

 

 

A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX. törvény, a 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet melyekben szabályozott a gyakornok mentorálásának követelménye.

 

1.    Fogalmak

 

Gyakornok: aki pedagógus végzettséggel rendelkezik, és nincs két év szakmai gyakorlata.

Mentor: aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

Gyakornoki idő: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó pedagógusok esetében, a két év szakmai gyakorlat megszerzésének időszaka.

 

2.    A szabályzat területi hatálya

 

Jelen szabályzat a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskolában munkavállalói jogviszonyban álló pedagógusokra terjed ki.

 

3.    A szabályzat személyi hatálya

 

Jelen szabályzat érvényes

 • az intézményben, a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatott, Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusra, valamint
 • az intézmény vezetőjére, és
 • az intézményvezető által kijelölt szakmai vezetőre (a továbbiakban mentor)

 

4.    A szabályzat időbeli hatálya

 

Jelen szabályzat 2014. szeptember 1. napjától visszavonásig érvényes.

 

5.    A szabályzat módosítása

 

A szabályzatot módosítani kell, amennyiben a benne foglaltakat érintő jogszabályváltozás következik be.

 

6.    A szabályzat célja

 

Rögzíti az érintettek (lásd 3. pontban) feladatait, a gyakornok intézményi szervezetbe történő beilleszkedésében és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában, és a minősítő vizsgára való optimális felkészítés/felkészülés folyamán való együttműködésüket.

 

7.    Gyakornoki idő, jogviszony

 

A következő szabályok betartása mellett készítettük jelen szabályzatunkat.

A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor gyakornoki idő kikötése kötelező.

Gyakornoki időként a foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjától számított kétéves időszakot kell a munkaszerződésben rögzíteni.

Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minősítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést kapott, munkaviszonya a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről törvény 64.§ (8) erejénél fogva megszűnik. A munkaviszony a minősítő vizsga eredményének közlésétől számított tízedik napon szűnik meg.

8.    A gyakornok munkaideje, munkavégzése

 

A gyakornok heti teljes munkaideje negyven óra, melyből a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő a teljes munkaideje ötven százaléka lehet.

A gyakornok a tantárgyfelosztásban elrendelt tanítási óráin felül a kötött munkaidejét az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni. Mentorával folyamatos szakmai kapcsolatot tart. A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

A gyakornok a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő teljesítésén túli feladatok közül csak a nevelőtestület munkájában való részvételre, továbbá a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákra kötelezhető. Kötelező órán túli többlettanítás csak abban az esetben rendelhető el a gyakornok számára, ha a betöltött munkakör feladatainak ellátás betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

A gyakornok osztályfőnöki megbízást csak írásbeli hozzájárulásával kaphat.

A kötelező óra és a heti teljes munkaidő közti időben a gyakornok órát látogat, konzultál a szakmai segítővel, szükség szerint az intézményvezetővel, egyéb munkatársakkal.

Az óralátogatásokat a gyakornok az intézményvezetővel, szakmai segítővel, az órát tartó pedagógussal egyeztetve egy hónapra előre ütemezi.

A gyakornok és a szakmai segítő órarendjét úgy kell összeállítani, hogy legalább a hét egy napján azonos időben fejezzék be a tanítást, ily módon legyen lehetőség a konzultáció megtartására.

 

9.    A gyakornok felkészítésének szakaszai

 

időszak

elvárás

 

 1. 1. év
  kezdő szakasz
 • Szabályok követése
 • Kontextusok felismerése, rendszerezése
 • Gyakorlati tudás megalapozása

 

 1. 2. év
  befejező szakasz
 • Tudatosság
 • Tervszerűség
 • Prioritások felállítása
 • Gyakorlati tudás
 

 

10.      A minősítő vizsga

 

A gyakornok a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában tesz minősítő vizsgát.

A minősítő vizsgán megfelelt minősítést kapott gyakornokot a Pedagógus I. fokozatba soroljuk be.

Ha a minősítő vizsgán a gyakornok „nem felelt meg” minősítést kapott a gyakornoki idő a vizsga napját követő nappal kezdődően két évvel meghosszabbodik. A gyakornoki idő egyéb esetben nem hosszabbítható meg.

A gyakornok a két évvel meghosszabbított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy amennyiben a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában megismételt minősítő vizsgát tesz. A minősítő vizsgán „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés adható.

 

Az első minősítő vizsga és a minősítési eljárás a gyakornok, illetve pedagógus számára díjtalan. A díjat az állam viseli.

 

 

11.      A gyakornok feladata

 

A gyakornok ismerje meg:

 • A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és módosításait
  • általános rendelkezések (a törvény szabályozási köre, alapelvek, a tankötelezettség, a nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai),
  • a gyermek, a tanuló és a szülő jogai és kötelességei,
  • a pedagógus jogai és kötelességei,
  • a közoktatás intézményei, ezen belül azt az intézménytípus, amelyben dolgozik,
  • a működés általános szabályai,
  • a működés rendje,
  • a nevelőtestület, szakmai munkaközösség,
  • a tanulók közösségei, a diákönkormányzat.

 

 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  általános iskolára vonatkozó részeit,

 

 • A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletét a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

 

 • Az intézmény Pedagógiai Programját, ezen belül különösen

 

 

 

 • Az intézményi érdekképviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit.
 • Az intézményi képviseleti szervek működését, dokumentumát, tisztségviselőit.
 • Az intézmény éves munkatervét.
 • A tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját.
 • A munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat.
 • Az intézmény gyakornoki szabályzatát.

 

11.1   A gyakornok feladata az 1. évben, a kezdő szakaszban

 

A gyakornok ismerje meg az intézmény alapvető dokumentumait, (PP, SZMSZ, HR) különösen

 • a pp alapelveit
 • az iskola oktatási és nevelési elveit és gyakorlatát
 • az intézmény működési rendjét, szervezeti felépítést
 • oktatásszervezés gyakorlati feladatait,
 • a tanulók jogait és kötelességeit,
 • az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit,
 • a helyi tanterv tárgyára, tantárgyaira vonatkozó elemeit, a tantárgyi rendszer összefüggését.

 

11.2   A gyakornok feladata a 2. évben, a befejező szakaszban

 

A gyakornok mélyítse el ismereteit

 • A tanított korosztály életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén
 • Tanulói kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés)
 • A fejlesztésre orientált tanulási folyamat irányítása területén (tanulásszervezés)
 • Tehetséggondozás területén
 • Hátránykompenzálás területén
 • Az adott műveltségterület (tantárgy) módszertanában
 • Az oktatáshoz kapcsolódó eszközök használata területén

 

A gyakornok fejlessze képességeit

 • Szociális tanulás
 • Az önálló tanulás képességének fejlesztése (élethosszig tartó tanulás)
 • Kommunikáció a tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal
 • Konfliktuskezelési technikák megszerzése, fejlesztése
 • Időgazdálkodás, tervezés, tudatosság

 

 

Időszak

Szakasz megnevezése

Tapasztalatszerzés módszere

Számonkérés módszere

 

 

1. év

„kezdő szakasz”

 

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítővel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel

Családlátogatás az osztályfőnökkel

Tanév végi – értékelő – szülői értekezlet látogatása

 

 

Egy munkaközösségi értekezlet egy részének megtartása
(szakmai téma)

Egy munkaközösségi program megszervezése
(pl. iskolai tanulmányi verseny)

Egyéni fejlesztési terv készítése

Tanulók, osztályok között kialakult –külső beavatkozást igénylő-konfliktus megoldásnak tervezése, intézkedési terv készítése

Tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint

 

 

 

2. év

„befejező szakasz”

 

Óralátogatás

Óramegbeszélés

Konzultáció a szakmai segítővel

Konzultáció egyéb pedagógussal

Konzultáció az igazgatóval

Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel

Team munkában részvétel

Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel

 

 

 

Bemutató óra tartása

Az általa tanított osztályok egyikében a szülői értekezlet egy részének megtartása
(pl. szakmai téma, szervezés)

Az intézmény éves munkatervében meghatározott nevelési értekezlet egy részének megtartása (szakmai témában)

Az intézmény éves munkatervében meghatározott

intézményi szintű program megszervezése
(pl. kirándulás, hagyományápolás, projekt nap, hét, diákönkormányzati program, diákközgyűlés)

Helyzetértékelés, feladatkitűzés elkészítése az osztályfőnökkel együttműködve tanév elején az általa kiválasztott osztályban

Tanév végi beszámoló elkészítése a vezető által meghatározott szempontok szerint

 

 

 

12.      Az intézményvezető/munkáltató feladata

 

A munkáltatónak a jogviszony létesítésekor a kinevezési okmányban, munkaszerződésben elő kell írnia azt az időpontot, ameddig a gyakornok, minősítő vizsgát köteles tenni.

Az intézményvezető kijelöli a szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor), aki segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

 

Az intézményvezető, a gyakornok minősítő vizsgára történő jelentkezését kezdeményezi a kormányhivatalnál tárgyév április 10. napjáig, a kétéves gyakornoki idő lejártát rögzítő munkaszerződésben foglalt határidő szerint.

 

A munkáltató, köteles a jelentkező minősítési vizsgán, minősítő eljárásban való részvételét biztosítani. A minősítési vizsgán, illetve eljárásban való részvétel idejét munkaidőként kell figyelembe venni.

 

A munkáltatónak figyelembe kell vennie, hogy a legalább hat év nem pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező és pedagógus munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra.

 

 

13.      A mentor kijelölése, munkaideje

 

Általában az intézmény bármely pedagógusa kijelölhető a mentori faladatra, aki legalább 10 év szakmai tapasztalattal rendelkezik (ld. prioritások)

A szakmai segítőt (mentort) az intézmény vezetője jelöli ki szakterületenként, lehetőleg az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt az intézményvezető beszerzi az iskolavezetőség véleményét. A kijelölés tényét a gyakornok kinevezésében rögzíteni kell.

 

A mentor kiválasztásának prioritásai:

 • mentorpedagógus szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus
 • munkaközösség - vezető, aki szakvizsgázott pedagógus
 • munkaközösség - vezető, vagy szakvizsgázott pedagógus
 • tíz éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus
 • legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus

 

A mentor a megbízást minden évben feladatelrendelés formájában kapja meg. Tevékenysége kereteit az érvényben lévő jelen szabályzat jelöli ki. Célszerű két évre ugyanazt a személyt megbízni!

 

14.      A mentor feladata

 

A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében.

A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak, ezzel megalapozza az új pedagógus további alkalmazásának meghosszabbításáról születendő döntést.

 

Az értékelésbe bevonja mindazokat a pedagógusokat, akik adott időszakban részt vettek a gyakornok beilleszkedésének segítésében.

 

Értékelését minden esetben összeveti a gyakornok önértékelésével, és az intézményvezetővel egyeztetve meghatározza a gyakornok további teendőit, feladatait, a fejlesztési irányokat.

 

Segíti az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában.

 

Segíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) a célszerű megválasztásában.

 

Segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában.

Valamint segíti a gyakornokot a minősítő vizsgára való felkészülésében.

 

A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, amennyiben a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára.

 

Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül.

 

Rendelkezésre áll a problémák megbeszéléséhez, a kérdések megválaszolásához.

 

Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatos ellenőrzi a teljesítését.

 

A szakmai segítő feladata különösen:

 • Elkészíti a gyakornoki programot a gyakornokkal egyeztetve
 • Az intézményvezetővel jóváhagyatja a gyakornoki programot
 • Felkészíti, segíti a gyakornokot
  1. a fentiekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésére, értelmezésére,
  2. az intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában, helyi tantervében foglaltak szakszerű alkalmazására,
  3. a tanítási órák, foglalkozások felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására,
  4. a tanítási órák, foglalkozások előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására, közös tanmenet, óravázlat készítése, módszerek átadása,
  5. a gyakornoki szabályzatban meghatározott feladatok ellátására (részt vesz a nevelőtestület munkájában, ellátja a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező feladatokat) az intézményi feladatok megismertetése (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységekre való felkészítés lebonyolítás segítése (pl. kirándulás, ünnepségek), az adott munkaközösség munkájának a bemutatása (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismertetése.

 

15.                   Záró rendelkezések

 

A gyakornoki szabályzatban foglaltakról a szakmai munkaközösségek véleményt nyilvánítanak.

A gyakornoki szabályzat a nevelőtestület véleményének kikérése után került kiadásra.

A gyakornoki szabályzatot az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

16.                   Legitimációs záradék

 

A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. szeptember 1-jei nevelőtestületi értekezletén  véleményezte. A gyakornoki szabályzatot elfogadta.

 

Dömsöd, 2014.szeptember 1.

 

                                                                                  

                                                                                             

                                                                                                                      Mészáros Pálné

                                                                                                                      intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabályzat mellékletei

 A használt dokumentumokat célszerű a mindenkori minősítési rendszer adminisztrációs felülete alapján használni!

 

 1. számú melléklet – Értékelő lap
 2. számú melléklet - Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv
 3. számú melléklet - Óra- és foglalkozás megfigyelési napló
 4. számú melléklet - Hospitálási/óralátogatási napló
 5. számú melléklet - A gyakornok önértékelésének szempontjai

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Munkáltató neve, címe

 

 

Értékelő lap

 

Az értékelt személyi adatai

 

Név:

 

Születési hely, idő:

 

Az értékelés időpontja:

 

Az értékelés megállapításai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztendő területek:

 

 

 

Javasolt célok, feladatok:

 

 

 

Az értékelés során az alábbi kollégák véleményt nyilvánítottak:

 

 

 

 

 

 

 

Az értékelt észrevételei:

 

 

 

 

 

       .......................... értékelést végző mentor.................... .............. értékelt, gyakornok

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

Óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv

 

Az óra vagy a foglalkozás látogatásának adatai

Az intézmény neve:

 

Az intézmény címe:

 

Az osztály, a csoport:

 

A megfigyelés helye:

 

A látogatás időpontja:

 

Műveltségi terület:

 

Tantárgy:

 

Az óra vagy a foglalkozás témája:

 

 

 

A látogatás résztvevői

Résztvevők

Név

Aláírás

Pedagógus:

 

 

Intézményvezető:

 

 

További résztvevő:

 

 

További résztvevő:

 

 

 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: Név:

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap

 

 

..............................................

 

aláírás

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Név:

Dátum: ...................................... , .............. . év ............... hó .......... . nap

 

 

 

..............................................

 

aláírás

 

 1. számú melléklet

 

 

Óra- és foglalkozás megfigyelési napló

A pedagógus neve:……………………………………………….

A látogatás helye:…………………………………………………

Műveltségi terület:………………………………………………..

Tantárgy:………………………………………………………….

Óra vagy foglalkozás témája:…………………………………….

Az osztály, a csoport:…………………………………………….

Látogatók neve és jogcíme:………………………………………

……………………………………………………………………

Dátum:

Idő

Az óra vagy a foglalkozás menete

Megjegyzések

 

 

 

 

Pedagóguskompetenciák:

 

 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
 3. A tanulás támogatása
 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
 1. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
 2. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
 3. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
 4. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

Hospitálási/óralátogatási napló

 

A pedagógus neve:……………………………………………….

A látogatás helye:…………………………………………………

Műveltségi terület:………………………………………………..

Tantárgy:………………………………………………………….

Óra vagy foglalkozás témája:…………………………………….

Az osztály, a csoport:…………………………………………….

Látogatók neve és jogcíme:………………………………………

……………………………………………………………………

Dátum:

 

Idő

Az óra menete

Megjegyzések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

A gyakornok önértékelésének szempontjai

 

A gyakornoki szabályzatban megjelölt kiemelt szempontokon felül az alábbiak szerint készülhet fel a gyakornok az önértékelésre

 

 

 

 • Mely feladatok voltak számára a legfontosabbak, legérdekesebbek?
 • Mely feladatok igényelték a legtöbb felkészülést?
 • Milyen eredményeket ért el?
 • Sikerült-e a kitűzött célokat megvalósítania?
 • Milyen problémákba ütközött a feladatok megvalósítása során?
 • Eddigi tapasztalatai alapján hogyan lehetne ezeket a problémákat kiküszöbölni?
 • Meglátása szerint mik az erősségei, gyengeségei?
 • Mely területeken szeretne több tapasztalatot szerezni?
 • Vannak-e olyan képességei, amelyeket az eddigiekben nem használt, de szeretné jobban hasznosítani?
 • Milyen segítségre lenne szüksége a vezető részéről?
 • Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a szakmai segítő részéről?
 • Milyen segítségre, támogatásra lenne szüksége a többi kolléga részéről?

 

 

A gyakornok értékelő megbeszélésre való felkészülését segítheti az alábbi önismereti kérdőív is

 

 • Hányszor végzett pontatlan munkát?
 • Hányszor késett határidővel?
 • Milyen típusú feladatokkal voltak problémái?
 • Ismeri az Önnel szemben támasztott követelményeket elvárásokat?
 • Ha hibázott kiben, miben kereste az okokat? Magában, kollégákban, tanulókban, szülőkben, egyéb külső körülményekben?
 • Megfelelőnek tartja-e az időgazdálkodását?
 • A feladatok megoldása során kialakít-e prioritásokat? Ezeket betartja-e?
 • Felméri-e előre a megvalósítás lehetőségeit?
 • Képes-e megfelelő részfeladatokra bontani a megoldandó problémát?
 • Megítélése szerint megfelelő szinten ismeri a szakmai szabályokat, előírásokat?
 • Szigorúan betartja-e a szabályokat, szakmai előírásokat?
 • Inkább a szabályok, szakmai előírások mellőzésével szeretné végezni a munkáját?
 • Amióta befejezte tanulmányait megtett-e mindent, hogy tudása naprakész legyen?
 • Ön szerint milyen kép alakult ki Önről a vezetőiben, szakmai segítőjében, munkatársaiban, tanulókban, szülőkben?
 • Amennyiben voltak konfliktusok, mi lehet ezek forrása?
 • Döntéseiben elfogulatlan tud lenni?
 • Vállalta feladataiért, döntéseiért a felelősséget?
 • Hányszor kellett a vezető, más kolléga segítségét kérnie egy konfliktus megoldásához?